Algemene voorwaarden

  1. Voor zover tussen partijen schriftelijk geen andersluidende bijzondere voorwaarden werden overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden voor alle overeenkomsten gesloten met admin solutions.
  2. Admin solutions verbindt zich ertoe de haar toevertrouwde opdrachten naar best vermogen uit te voeren met de nodige ernst en ervaring die redelijkerwijze van haar kan verwacht worden.
  3. De BTW is voor rekening van de Opdrachtgever. De BTW is nooit in de prijs inbegrepen en zal apart in rekening gebracht worden.
  4. Alle facturen dienen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25€) als schadebeding.
  5. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
  6. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het 1e kanton Aalst dan wel de rechtbank van koophandel/eerste aanleg te Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  7. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt admin solutions van rechtswege van elke verbintenis, zonder recht op schadevergoeding. Worden o.a., zonder limitatief te zijn, als overmacht beschouwd: ongeval, brand, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, stakingen, internetonderbrekingen, …
  8. Indien de Opdrachtgever in ontbinding of failliet gaat, in kennelijk onvermogen zou verkeren alsook één van haar verplichtingen niet zou nakomen, zoals o.a. geen (voldoende) medewerking verlenen, niet tijdig de nodige documenten overmaken of betalen, behoudt admin solutions zich het keuzerecht voor om ofwel de uitoefening haar eigen verbintenissen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op te schorten, ofwel om de overeenkomst zonder voorafgaandelijke en rechterlijke tussenkomst te ontbinden voor het geheel of een gedeelte.
  9. Het feit dat admin solutions op een gegeven ogenblik geen aanspraak maakt op de naleving van een bepaling van de overeenkomst, kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking om zich later erop te beroepen.
  10. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. De partijen zullen te goeder trouw onderhandelen omtrent een aanpassing van de betreffende bepaling teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig was geweest.

admin solutions CommV  |  Langhaagstraat  3   |  1790  Affligem  |   BTW  BE 0753 633 976  | RPR Brussel
ann@adminsolutions.be    |    www.adminsolutions.be    |
M  +32 497 456 373   |  IBAN ING BE 67 3632 0369 5087   |   BIC  BBRUBEBB